ច្បាប់៖ ច្បាប់ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១០ #Law National #Budget 2010 #Cambodia

Advertisements

ច្បាប់៖ ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០០១. #Law #Commune #Administration

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្មថ្មីៗ ឆ្នាំ២០០១. #Constitution #Cambodia

 

Source: OHCHR Cambodia

#Laws in #Cambodia: #Hierarchy of domestic #legal instruments

The hierarchy of domestic Cambodia legal instruments is as following:

1. The Constitution:

The Constitution is the supreme source of law in Cambodia

2. Laws (Chbab):

A law is adopted by the National Assembly and the Senate, and promulgated by the King or the acting Head of State. A law must be in strict conformity with the Constitution.

3. Royal decrees (Reach Kret):

A Royal decree is issued by the King in the exercise of his constitutional powers. A Royal decree must be in strict conformity with the Constitution.

4. Sub-decrees (Anu-Kret):

A sub-decree is adopted by the Council of Ministers and signed by the Prime Minister. A sub-decree must be in strict conformity with the Constitution and conform to the Law to which it refers.

5. Proclamations (Prakas):

A proclamation is a ministerial or inter-ministerial decision signed by the relevant Minister(s). A proclamation must conform to the Constitution and to the law or sub-decree to which it refers.

6. Circulars (Sarachor):

A circular is an instrument that a Ministry or higher authority use to clarify a point of law or to provide instructions. A circular is only advisory and does not have the force of law.

#eGov according to #Wikipedia

Greetings!
To celebrate our eGov4OpenCambodia blog, let’s kick off with Wikipedia‘s article on eGov. Cheers,

E-Government (short for electronicgovernment, also known as e-gov, digital government, online government, or connected government) is digital interactions between a government and citizens (G2C), government and businesses/Commerce (G2B), government and employees, and also between government and governments /agencies (G2G). Essentially, the e-Government delivery models can be briefly summed up as (Jeong, 2007):[1]

  • G2C (Government to Citizens)
  • G2B (Government to Businesses)
  • G2E (Government to Employees)
  • G2G (Government to Governments)
  • C2G (Citizens to Governments)

This digital interaction consists of governance, information and communication technology (ICT), business process re-engineering (BPR), and e-citizen at all levels of government (city, state/provence, national, and international).

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.